اطفاء حریق اتوماتیک|خدمات ایمنی و آتش نشانی|تولید کننده مایعات خاموش کننده آتش|آزمایشگاه همکار آتش نشانی|شارژ کپسول آتش نشانی|تست هیدرو استاتیک

اطفاء حریق در بنا های تاریخی

اطفاء حریق در بنا های تاریخی

در بعضی از بناهای خاص در ایران همچون موزه فرش، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و موزه‌های جدید در حال احداث ، اطفاء به‌ صورت هوشمند و اتوماتیک ، با ایجاد نوعی عایق بر آتش موجب اطفا حریق استفاده میشود .

ادامه مطلب