اطفاء حریق|
مشاوره و خدمات آتش نشانی|
تست هیدرو استاتیک|
آزمایشگاه همکار|
شارژ کپسول آتش نشانی|
خاموش‌کننده‌های پودری|
آزمایشگاه همکار آتش نشانی|
تولید کننده

اطفاء حریق در بنا های تاریخی

اطفاء حریق در بنا های تاریخی

در بعضی از بناهای خاص در ایران همچون موزه فرش، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و موزه‌های جدید در حال احداث ، اطفاء به‌ صورت هوشمند و اتوماتیک ، با ایجاد نوعی عایق بر آتش موجب اطفا حریق استفاده میشود .

ادامه مطلب